ඊයේ (26) වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹ කොටුවෙන් , නුවරඑළියෙන් හා මිරිහානෙන්

ගතවූ පැය 24 තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 151 ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
කොළඹ කොටුවෙන් ආසාදිතයන් 30යි. මිරිහානෙන් 24 ක් , හෝමාගමින් 15 ක් වාර්තා වුණා.
මිනුව්නගොඩින් 14 යි . නිට්ටඹුවෙන් 13 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 89 ක්.
මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 39ක් , රත්නපුරයෙන් 37 ක් හා නුවරඑළියෙන් 29 ක් හා මහනුවරින් ආසාදිතයන් 27ක් හඳුනා ගැණුනා.
නුවරඑළිය නගරයෙන් පමණක් ආසාදිතයන් 26ක් වාර්තා වුණා.

 

පුවත යවන්න