උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු සදහා ඔහිය ඉදල්ගස්හින්න අතර දී බාධා මතුව තිබෙනවා.
ඒ ඔහිය ඉදල්ගස්හින්න අතර ප්‍රදේශයේ දුම්රිය මාර්ගයට අද උදෑසන පස්කඳු කඩා වැටීම හේතුවෙන්.
අධික වර්ෂාව තවදුරටත් පවතින බැවින් දුම්රිය මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත්කනිරීම අසීරු වී ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරන්නේ.
ඒ අනුව බදුල්ල බලා ධාවනය වන රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ඔහිය දුම්රිය ස්ථානයේ තවදුරටත් නතර කර තිබෙනවා.