උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අප්‍රේල් මාසයේ / මාස 5න් සරසවියට

අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන අප්‍රේල් මාසයේ නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී එල් පීරිස් මහතා පවසනවා.
සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ සූදානම පිළිබද කුරුණෑගල මළියදේව විද්‍යාලයේ සිදුකළ නීරීක්ෂණයක් අතර අමාත්‍යවරයා මේ බව අනාවරණ කළා.
උසස පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව ලබන සැප්තාම්බර් මාසය වන විට සරසවි වෙත සිසුන් ඇතුලත් කරගන්නා බව ද ජී එල් පීරිස් මහතා කියා සිටියා.

පුවත යවන්න