උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණයට අයදුම් කිරීම Online ක්‍රමයට

2020 අධ්‍යයන පොදු සහිතක පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සදහා අයදුම් කිරීමට මාර්ගගත (Online) ක්‍රමය ඔස්සේ පහසුකම් සලසන බව විභාග කොමසාරිස්වරයා පවසයි.

එමෙන්ම විභාග ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විමසීමක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් 1911 ක්ෂණික දුරකථන අංක මගින් ඇමතිය හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

මීට අමතරව පාසල් විභාග සංවිධාන හා ප්‍රතිඵල ශාඛාවේ දුරකථන අංක වලට ඇමතීමෙන් ද ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් විමසීම් කළ හැකිය. අදාළ දුරකතන අංක පහතින් දැක්වේ.

011 2784208, 011 3784537, 011 3188350, 011 3140314

පුවත යවන්න