එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ මිලියන 720ක අතුරු වන්දිය ලැබෙයි

මුහුදුබත් වෙමින් ඇති එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් සිදුවූ හානියට අදාළ අතුරු වන්දි මුදල ලැබී තිබෙනවා.

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ, ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 720ක මුදලක් මේ වනවිට මහා භාණ්ඩාගාරයේ ගිණුමට තැන්පත් කර ඇති බවයි.

අදාළ මුදල්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් නෞකාවෙන් සිදුවූ බලපෑමෙන් පීඩාවට පත් ධීවරයින්ට ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව, අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, ඊට අදාළ කටයුතු මේ වනවිට ඒ සම්බන්ධයනේ පත්කළ කමිටු මගින් සිදුවන බවයිත

මේ අතර, නෞකාවේ බලපෑමෙන් සෘජුව පිඩාවට පත් ධීවරයින්ට පළමුව වන්දි ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව, ධීවර අමාත්‍යාංශය පැවසුවා.

අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා සඳහන් කළේ, එවැනි ධීවරයින්ට ගෙවන වන්දි මුදල කඩිනමින් තීරණය කරන බවයි.

පුවත යවන්න