එන්නත් ගත් විදෙස් සංචාරකයන්ට ලංකාව විවෘත කිරීමේ සූදානමක්

කොරෝනා එන්නත් දෙකම ලබාගත් සංචාරකයන් පළමු දිනයේ කොරෝනා පරීක්ෂණයකින් ආසාදිතයකු නොවන බවට තහවුරු වුවහොත් ඔවුනට දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සංචාරය කිරීමට අවස්ථාව හිමි වන බව සංචාරක අධිකාරිය පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් එම සංචාරකයන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනුමත කළ පරීක්ෂණාගාරයකින් සංචාරයේ හත්වැනි දිනයේදී නැවතත් කොරෝනා පරීක්ෂණයක් සිදුකර ගත යුතු බව සඳහන්ග

එසේම සියලුම සංචාරකයන් දිවයිනට පැමිණීම සඳහා ගුවන් ගතවීමට පැය 72 ට පෙර ලබාගත් කොරෝනා පරීක්ෂණයකින් ආසාදිත නොවූවකු බවට ලියවිල්ලකින් සහතික කළ යුතු වන බව සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කළා.

පුවත යවන්න