ඔක්තෝබර් අවසානයේ පාසල් විවෘත කිරීමේ සූදානමක්

අදියර 4 කින් පාසල් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා පවසනවා.

ඔක්තෝම්බර් පළමු වනදාට යෙදෙන ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව එය සිදු කෙරෙන බවයි ඒ මහතා තවදුරටත් පවසන්නේ.

පුවත යවන්න