ඔක්තෝබර් 01 සිට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඉවතට

පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔක්තෝබර් 01 වනදා නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කිරීමට රජය සැලසුම් කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

පුවත යවන්න