කථානායක නිවැරදි කරයි / විගණන පනත ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලයිලු

ජාතික විගණන පනත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා යළි පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දී තිබෙනවා.
ඒ සුලු මොහොතකට පෙර ජාතික විගණන පනත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන බව කථානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සිදුකළ ප්‍රකාශය නිවැරදි කරමිනුයි.