කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

කළුතර දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

482,920

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ59.49%
59.49% Complete
Generic placeholder image

284,213

සජිත් ප්‍රේමදාස35.01%
35.01% Complete
Generic placeholder image

27,681

අනුර කුමාර දිසානායක3.41%
3.41% Complete
Generic placeholder image

3,213

මහේෂ් සේනානායක0.40%
0.40% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 811,763
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 6,847
මුළු ඡන්ද විමසී 818,610
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 955,079

කළුතර ආසන ප්‍රතිපල

 බේරුවල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 48,037 47.58%
සජිත් ප්‍රේමදාස 47,654 47.20%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,172 3.14%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 266 0.26%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 100,954
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 885
මුළු ඡන්ද විමසී 101,839
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 121,686


 මතුගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 55,932 60.42%
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,451 33.98%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,028 3.27%
මහේෂ් සේනානායක 257 0.28%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 92,566
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 786
මුළු ඡන්ද විමසී 93,352
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 109,804


 අගලවත්ත
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 52,400 61.36%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,744 33.66%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,319 2.72%
අජන්තා පෙරේරා 243 0.28%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 85,391
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 492
මුළු ඡන්ද විමසී 85,883
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 99,484


 කළුතර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 59,796 59.82%
සජිත් ප්‍රේමදාස 34,076 34.09%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,034 4.04%
මහේෂ් සේනානායක 542 0.54%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 99,965
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 870
මුළු ඡන්ද විමසී 100,835
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 119,526


 බුලත්සිංහල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,021 59.51%
සජිත් ප්‍රේමදාස 25,407 35.98%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,468 2.08%
අජන්තා පෙරේරා 187 0.26%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 70,617
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 503
මුළු ඡන්ද විමසී 71,120
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 82,439


 හොරණ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 69,822 64.30%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,967 30.36%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,532 3.25%
මහේෂ් සේනානායක 412 0.38%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 108,583
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 883
මුළු ඡන්ද විමසී 109,466
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 128,005


 පානදුර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 57,447 58.01%
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,761 36.11%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,904 3.94%
මහේෂ් සේනානායක 649 0.66%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 99,028
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 827
මුළු ඡන්ද විමසී 99,855
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 118,719


 බණ්ඩාරගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 74,879 62.17%
සජිත් ප්‍රේමදාස 38,981 32.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,312 3.58%
මහේෂ් සේනානායක 432 0.36%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 120,437
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 944
මුළු ඡන්ද විමසී 121,381
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 140,199


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 22,586 66.00%
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,172 26.80%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,912 5.59%
මහේෂ් සේනානායක 297 0.87%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 34,222
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 657
මුළු ඡන්ද විමසී 34,879
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 35,218