කැන්ගරු දේශයේදී ලංකාවට 6 වෙනි තැන

ඔස්ටේ්‍රලියානුවන් සංචාරය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන රටවල් අතර පසුගිය වසරේදී ලංකාවට මුල්තැන හිමිව තිබුණා. එහෙත් වසර අවසන්ව 2019 වන විට ලංකාව පිළිබද ඔවුන්ගේ පවතින කැමැත්ත පිළිබද අනාවරණයයි මේ.

W3Schools