කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය 

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

320,484

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ55.66%
55.66% Complete
Generic placeholder image

228,032

සජිත් ප්‍රේමදාස39.60%
39.60% Complete
Generic placeholder image

15,043

අනුර කුමාර දිසානායක2.61%
2.61% Complete
Generic placeholder image

1,711

මහේෂ් සේනානායක0.30%
0.30% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 575,831
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 5,152
මුළු ඡන්ද විමසී 580,983
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 676,440

කෑගල්ල ආසන ප්‍රතිපල

 අරණායක
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 24,294 56.39%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,075 39.63%
අනුර කුමාර දිසානායක 752 1.75%
අජන්තා පෙරේරා 120 0.28%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 43,082
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 288
මුළු ඡන්ද විමසී 43,370
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 50,780


 යටියන්තොට
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,753 51.62%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,215 44.47%
අනුර කුමාර දිසානායක 990 1.56%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 145 0.23%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,447
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 659
මුළු ඡන්ද විමසී 64,106
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 74,836


 මාවනැල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,967 50.09%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 34,443 45.44%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,856 2.45%
මහේෂ් සේනානායක 211 0.28%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 75,799
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 561
මුළු ඡන්ද විමසී 76,360
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 91,492


 දැඩිගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,632 56.84%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,097 38.36%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,164 2.95%
මහේෂ් සේනානායක 213 0.29%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 73,240
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 593
මුළු ඡන්ද විමසී 73,833
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 86,351


 දැරණියගල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,392 54.30%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,733 41.05%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,116 1.93%
අජන්තා පෙරේරා 143 0.25%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 57,811
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 471
මුළු ඡන්ද විමසී 58,282
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 67,424


 කෑගල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 36,109 61.52%
සජිත් ප්‍රේමදාස 19,341 32.95%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,032 3.46%
මහේෂ් සේනානායක 263 0.45%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 58,694
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 625
මුළු ඡන්ද විමසී 59,319
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,473


 රඹුක්කන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,902 59.54%
සජිත් ප්‍රේමදාස 18,657 34.82%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,828 3.41%
මහේෂ් සේනානායක 202 0.38%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 53,584
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 519
මුළු ඡන්ද විමසී 54,103
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 63,798


 රුවන්වැල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 35,714 56.71%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,604 39.07%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,403 2.23%
අජන්තා පෙරේරා 125 0.20%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 62,981
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 570
මුළු ඡන්ද විමසී 63,551
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 74,386


 ගලිගමුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 32,376 58.36%
සජිත් ප්‍රේමදාස 20,475 36.91%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,405 2.53%
මහේෂ් සේනානායක 174 0.31%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 55,480
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 472
මුළු ඡන්ද විමසී 55,952
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 65,331


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,869 62.65%
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,868 31.12%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,497 4.72%
මහේෂ් සේනානායක 253 0.80%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 31,713
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 394
මුළු ඡන්ද විමසී 32,107
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 32,569