කුරුණෑගලින් වාර්තාවන ආසාදිතයන් ගණන ඉහළට / ඊයේ 62 යි

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 189 ක්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 178 ක් හමුව ඇති අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 93 ක්.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 62 ක්.

 

පුවත යවන්න