කුරුණෑගල ග්‍රාම නිලදාරී වසමකට සංචරණ සීමා පනවයි

කුරුණෑගල, ගනේවත්ත ප්‍රදේශයේ තිත්තවැල්ලගල ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය ට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සංචරණ සීමා පනවා තිබෙනවා.
ඒ එම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවන ආසාදිතයන් ගණන වර්ධනයවීම මතයි.

පුවත යවන්න