කුරුණෑගල , මහනුවර කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සීඝ්‍ර වර්ධනයක්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.
එම සංඛ්‍යාව 157 ක්.
ගොතටුවෙන් ආසාදිතයන් 19 ක් හා දෙහිවලින් ආසාදිතයන් 14 ක් ද ඊට ඇතුලත්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 136 ක්.
වත්තලින් ආසාදිතයන් 18 ක් හා කඩවතින් හා මීගමුවෙන් ආසාදිතයන් 15 බැගින් හදුනාගෙන තිබුණා.
මේ අතර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන්ගේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව දිනය තුල ආසාදිතයන් 108 ක් කුරුණෑගලින් වාර්තාවනවා.
ඒ අතරින් 22 නකු පන්නලින් වාර්තා වුණා.
කළුතරින් වාර්තාවූ ආසාදිතයන් ගණන 86 ක්.
පානදුර හා අළුත්ගම ප්‍රදේශවලින් ආසාදිතයන් 12 දෙනකු බැගින් ඊට ඇතුලත් වනවා.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේ ආසාදිතයන් 82 ක් හදුනා ගැණුනා.
මහනුවර, පල්ලේකැලේ ,ගම්පොල හා අංකුඹුර ප්‍රදේශවලින් වැඩිම ආසාදිතයන් සොයාගෙන තිබෙනවා.
කෑගල්ලෙන් 38 ක් ගාල්ලෙන් 54 ක්, මාතලේ 34 ක් , බදුල්ලේ 28 ක්, ආදී වශයෙන් දිස්ත්‍රික්ක 20කින් ඊයේ ආසාදිතයන් හමුව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න