කුලියාපිටියේ ග්‍රාමසේවා වසම් 63ක හුදකලා බව ඉවතට

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 82 අතරින් පහත දැක්වෙන ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 19 හැර ඉතිරි ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 63 මේ මොහොතේ සිට හුදකලා භාවයෙන් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව තවදුරටත් හුදෙකලා බව පවතින ප්‍රදේශ 19 වන්නේ,

 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ
 • කුලියාපිටිය නගරය
 • අස්සැද්දුම
 • මීගහකොටුව
 • දික්හැර
 • දීගල්ල
 • කබලෑව
 • කිරින්දව
 • අනුක්කනේ
 • ඉහළ කලුගමුව
 • වෙලුගම
 • තබ්බෝමුල්ල
 • දණ්ඩගමුව බටහිර
 • දණ්ඩගමුව නැගෙනහිර
 • මඩකුඹුරුමුල්ල
 • ඉහළ වීරඹුව
 • පහළ වීරඹුව
 • කෝන්ගහගෙදර
 • තුන්මෝදර
 • කැටවල ගෙදර

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උහන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කුමාරිගම ග්‍රාම සේවා වසම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා භාවයෙන් නිදහස් කරයි.

පුවත යවන්න