කෙරවලපිටිය බටහිර වෙරළ බලාගාරය යළිත් අක්‍රියයි

ඉන්ධන නොමැති වීම නිසා කෙරවලපිටිය බටහිර වෙරළ බලාගාරය ද අක්‍රිය තත්ත්වයට පත්ව ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයකු අනාවරණ කළා.
එම බලාගාරය අක්‍රීය වීමත් සමග ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට තවත් මෙගාවොට් 270ක විදුලි ප්‍රමාණයක් අහිමි වූ බවත් එම නිලධාරියා පැවසුවා.
මෙම බලාගාරය මීට සතියකට පමණ පෙර ද අක්‍රීය වූ අතර නැවත ඉන්ධන ලැබීමෙන් පසු ක්‍රියාකාරීත්වය ආරම්භ කර තිබුණා.

පුවත යවන්න