කොටස් වෙළඳපලේ අද පසුබෑමක් / දිනක් තුල වාර්තා වූ විශාලතම කඩා වැටීම

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ “සියලු කොටස් මිල දර්ශකය”ඉතිහාසයේ දිනක් තුල වාර්තා වූ විශාලතම කඩා වැටීමට අද ලක්ව තිබෙනවා.

ඒකක 561.5කින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය පහළ අද පහළ යාම ඊට හේතුවයි.

දිනය නිමාවන විට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 8,005.31ක් ලෙස සටහන් වුණා.

පුවත යවන්න