කොරෝනාවට අන්තර්ජාල අත් බෙහෙත් බොන්න එපා / ජනතාවට ඉල්ලීමක්

කොරෝනා වැළැක්වීම සඳහා බව පවසමින් අන්තර්ජාලය තුළ සංසරණය වන ඖෂධ වට්ටෝරු භාවිතා නොකරන ලෙස දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

පුවත යවන්න