කොරෝනා එන්නත් ජනතාවට දීම අද සිට / පළමු එන්නත් බස්නාහිර වැඩි අවදානම් කලාපයට

කොරෝනා මර්ධන එන්නත් ජනතාවට ලබාදීම අද සිට ආරම්භ කර තිඛෙනවා.
රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ,මේ යටතේ බස්නාහිර පළාතේ වැඩි අවදානමක් පවතින කලාපවල ජනතාවට එන්නත් ලබාදීම අද සිට සිදුවන බවයි.

පුවත යවන්න