කොරෝනා මරණ භූමදානය සඳහා අවසර දෙන ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙයි

මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ කොරෝනා මරණ භූමදානය සඳහා අවසර දෙන ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ හා නීති අනුකූලවයි මෙම භූමාදනය සඳහා අවසර හිමිවන්නේ.

පුවත යවන්න