කොරෝනා මරණ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් / ඊයේ 32 යි

ඊයේ දිනයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් තහවුරු කරන ලද තවත් කොරෝනා මරණ 32ක් අද දින වාර්තා කර ඇත.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 15,473ක් දක්වා ඉහලගොස් තිබේ.

පුවත යවන්න