කොරෝනා මරණ හැර රෝහල්වල සිදුවන සියලු මරණවල අවසන් කටයුතු පැය 24ක් තුල

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් නිකුත් කර ඇති නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව කොරෝනා ආසාදනයෙන් මියයන පුද්ගලයන්ගේ මරණ හැර රෝහල්වලදී මියයන අනෙක් පුද්ගලයන්ගේ මරණ රෝහලෙන් ලබාදී පැය 24ක් තුල අවසන් කටයුතු සිදු කළ යුතු වනවා.

එමෙන්ම අවමංගල්‍ය පැවැත්වෙන නිවසක සිටිය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 25ක් ලෙසටයි දක්වා ඇත්තේ.

පුවත යවන්න