කොලඹ දිස්ත්‍රික්කය   

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

727,713

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ53.19%
53.19% Complete
Generic placeholder image

559,921

සජිත් ප්‍රේමදාස40.92%
40.92% Complete
Generic placeholder image

53,803

අනුර කුමාර දිසානායක3.93%
3.93% Complete
Generic placeholder image

10,335

මහේෂ් සේනානායක0.76%
0.76% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 1,368,177
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 15,333
මුළු ඡන්ද විමසී 1,383,510
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 1,670,403

කොළඹ ආසන ප්‍රතිපල

 මැද කොළඹ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 80,076 80.33%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 16,341 16.39%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,528 1.53%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 207 0.21%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 99,680
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,156
මුළු ඡන්ද විමසී 100,836
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 124,354


 මොරටුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 57,645 57.83%
සජිත් ප්‍රේමදාස 36,390 36.50%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,534 3.55%
මහේෂ් සේනානායක 906 0.91%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 99,687
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,008
මුළු ඡන්ද විමසී 100,695
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 118,956


 කැස්බෑව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 99,062 67.68%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,430 25.57%
අනුර කුමාර දිසානායක 7,343 5.02%
මහේෂ් සේනානායක 1,172 0.80%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 146,360
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,444
මුළු ඡන්ද විමසී 147,804
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 174,829


 කඩුවෙල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 98,807 65.35%
සජිත් ප්‍රේමදාස 41,747 27.61%
අනුර කුමාර දිසානායක 7,605 5.03%
මහේෂ් සේනානායක 1,424 0.94%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 151,188
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,498
මුළු ඡන්ද විමසී 152,686
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 183,787


 හෝමාගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 106,102 67.84%
සජිත් ප්‍රේමදාස 40,157 25.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 7,596 4.86%
මහේෂ් සේනානායක 946 0.60%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 156,400
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,314
මුළු ඡන්ද විමසී 157,714
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 186,252


 අවිස්සාවේල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 61,755 60.85%
සජිත් ප්‍රේමදාස 34,532 34.03%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,184 3.14%
මහේෂ් සේනානායක 364 0.36%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 101,490
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 887
මුළු ඡන්ද විමසී 102,377
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 119,905


 මහරගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 71,893 65.60%
සජිත් ප්‍රේමදාස 29,688 27.09%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,820 5.31%
මහේෂ් සේනානායක 1,165 1.06%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 109,601
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,129
මුළු ඡන්ද විමසී 110,730
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 133,614


 රත්මලාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 28,085 51.48%
සජිත් ප්‍රේමදාස 23,156 42.45%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,124 3.89%
මහේෂ් සේනානායක 500 0.92%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 54,550
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 698
මුළු ඡන්ද විමසී 55,248
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 69,128


 කොලොන්නාව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 53,232 48.62%
සජිත් ප්‍රේමදාස 50,456 46.08%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,940 3.60%
මහේෂ් සේනානායක 526 0.48%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 109,495
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,135
මුළු ඡන්ද විමසී 110,630
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 132,381


 කොළඹ – බටහිර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 21,345 73.07%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 6,644 22.74%
අනුර කුමාර දිසානායක 647 2.21%
මහේෂ් සේනානායක 236 0.81%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 29,213
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 458
මුළු ඡන්ද විමසී 29,671
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 40,187


 බොරැල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,436 56.28%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 18,850 38.67%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,500 3.08%
මහේෂ් සේනානායක 329 0.67%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 48,752
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 672
මුළු ඡන්ද විමසී 49,424
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 61,169


 කොළඹ – නැගෙනහිර
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,599 55.81%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,619 38.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,750 3.42%
මහේෂ් සේනානායක 571 1.11%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 51,245
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 727
මුළු ඡන්ද විමසී 51,972
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 65,398


 උතුර කොළඹ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 52,983 72.94%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 16,986 23.38%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,084 1.49%
මහේෂ් සේනානායක 199 0.27%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 72,643
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,355
මුළු ඡන්ද විමසී 73,998
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 93,705


 කෝට්ටේ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,853 54.56%
සජිත් ප්‍රේමදාස 22,628 38.76%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,439 4.18%
මහේෂ් සේනානායක 875 1.50%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 58,386
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 745
මුළු ඡන්ද විමසී 59,131
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 73,926


 දෙහිවල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 25,004 53.74%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 19,122 41.10%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,480 3.18%
මහේෂ් සේනානායක 414 0.89%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 46,525
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 576
මුළු ඡන්ද විමසී 47,101
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 58,892


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 21,717 65.89%
සජිත් ප්‍රේමදාස 8,294 25.16%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,229 6.76%
මහේෂ් සේනානායක 522 1.58%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 32,962
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 531
මුළු ඡන්ද විමසී 33,493
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 33,920