කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණ 51ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 51ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ.

51ded

පුවත යවන්න