කොළඹ අවදානම් / නගරයට එන්න එපා / පුරපතිනියගෙන් ඉල්ලීමක්

රටතුළ කොරෝනා තත්ත්වය අති දරුණු මට්ටමක පවතින බැවින් කොළඹ නගරයට පැමිණීම හැකිතාක් අඩුකරන ලෙස කොළඹ පුරපතිනි, රෝසි සේනානායක මහත්මිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඇය පවසන්නේ මතුව ඇති අවදානම් තත්ත්වය තුල නිවාසවලින් බැහැරවීම අවම කරමින් , හැකිතාක් ආරක්ෂාකාරී වන ලෙසයි.

පුවත යවන්න