කොළඹ නගරය ලෝකයෙන්ම අංක 1 වෙයි

කොලඹ නගරය 2019 වසරේ ලෝකයේ ජායාරූම ලබා ගැනීම සදහා සංචාරයට වඩාත්ම උචිත නගරය බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ ලෝකයම ආවරණය වන පරිදි සිදුකළ සමාජ ජාල මත විමසුමක් අනුවයි. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

W3Schools