කොළඹ නගර සභා සීමාවේ ආසාදිතයින්ගේ වැඩිවීමක්

ගෙවුණු දිනය තුළ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙනි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ හදුනාගත් නව ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 648ක්.

එමෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් නව ආසාදිතයින් 630ක් හදුනාගෙන තිබු අතර එයින් 155 දෙනෙකු කොළඹ නගර සභා සීමාවෙන් හදුනාගෙන තිබුණා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 409ක් වාර්තා වී තිබේග

බදුල්ල 187ක්ල ගාල්ල 185ක්ල මාතර 141ක්ල කෑගල්ල 119ක්ල කුරුණෑගල 111ක්ල අනුරාධපුරය 97ක්ල මහනුවර 94 ක්ල මඩකලපුව 85ක්ල නුවරඑළිය හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවලින් 76 දෙනා බැගින් ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

පුවත යවන්න