ගතවූ දිනයේ ආසාදිතයන් 343ක් / වැඩිම යාපනයෙන් හා කොළඹින්

ගතවූ දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 343ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
යාපනයෙන් ආසාදිතයන් 128 ක් වාර්තා වුණා.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 68 ක් හා ගම්පහින් ආසාදිතයන් 39 ක් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න