ගතවූ දිනයේ කොරෝනා මරණ 11 ක් / සමස්ථය 745 යි

ගතවූ දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 11 ක් වාර්තා වුණා.
ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 745 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න