ගතවූ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 45 ක්

ගතවූ දිනය තුල කොරෝනා මරණ 45 ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
වයස අවුරුදු 30ට අඩු එක් කොරෝනා මරණයක් ද ඊට ඇතුලත්.

පුවත යවන්න