ගතවූ දිනයේ නව ආසාදිතයන් 2,674 ක්

ගතවූ දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,674 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න