ගතවූ දිනයේ බත්තරමුල්ලෙන් ආසාදිතයන් 56ක් / සපුගස්කන්දෙන් 46 ක්

ඊයේ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 106 ක්.
බත්තරමුල්ලෙන් ආසාදිතයන් 56 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 66ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 46ක් වාර්තා වූයේ සපුගස්කන්ද ප්‍රදේශයෙන්.
මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 29ක් හඳුනා ගැණුනා.
අක්මීමන ප්‍රදේශයෙන් 14 ක් හා , මාතර නගරයෙන් ආසාදිතයන් 10 ක් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න