ගතවූ දිනයේ කොරෝනා මරණ 44ක්

ගතවූ දිනය තුල මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 44 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1132ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න