ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් වැල්ලවාය, දඹුල්ල ,උප්පුවේලි හා පෝද්දලින්

ගතවූ දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 173 ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
දෙහිවලින් ආසාදිතයන් 18ක් හා හංවැල්ලෙන් ආසාදිතයන් 13ක් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 170 යි.
මීරිගමින් 17ක් හා දිවුලපිටියෙන් ආසාදිතයන් 16 ක් වාර්තා වුණා.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 74 ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 29ක් කළුතර නගරයෙන්.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 49න් 29ක් කුලියාපිටියෙන් වාර්තා වනවා.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 92 යි.
ඉන් 37ක් පෝද්දලින් හා 34ක් රත්ගමින් වාර්තා වුණා.
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 86 න් 46ක්ම වාර්තා වූයේ , වැල්ලවායෙනුයි.
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 59ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 42 ක් උප්පුවේලි ප්‍රදේශයෙන්.
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 66ක් වාර්තාවූ අතර ඉන් 44ක් දඹුල්ලෙන්.

පුවත යවන්න