ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කුලියාපිටිය, පන්නල, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය හා කැස්බෑවෙන්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
කොළඹ මහ නගර සභා කලාපයෙන් ආසාදිතයන් 146 යි.
කැස්බෑවෙන් ආසාදිතයන් 51 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 193 යි.
බියගමින් 43ක් හා මිනුවන්ගොඩින් 28 ක් වාර්තා වුණා.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 329 යි.
කුලියාපිටියෙන් 93 ක් , පන්නලින් 60ක් හා කුරුණෑගලින් 49ක් හඳුනා ගැණුනා.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 114 යි.
අම්බලන්ගොඩින් 31යි. හබරාදූවෙන් 28 යි.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 100ක් හඳුනාගත් අතර , බණ්ඩාරගමින් 19 යි.
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 93 න් 75 දෙනකු දෙහිඅත්තකණ්ඩියෙන් හමුවුණා.
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 101 යි.
ඉන් 45ක් දඹුල්ලෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා.
පොලොන්නරුව හිගුරක්ගොඩින් ආසාදිතයන් 35 යි.

 

පුවත යවන්න