ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් මීගමුවෙන් / දකුණු කළුතරින් හා කොළඹ කොටුවෙන්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හදුනාගෙන තිඛෙනවා.
එම සංඛ්‍යාව 172 ක්.
කොළඹ කොටුවෙන් 32 ක් වාර්තා වුණා. වැල්ලම්පිටියෙන් 21 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 168 ක්.
ඉන් 38 දෙනකු මීගමුවෙන් වාර්තා වුණා.
කළුතරින් ආසාදිතයන් 64 ක් වාර්තාවන අතර ඉන් 36 ක් දකුණු කළුතර ප්‍රදේශයෙටන් හමුවුණා.
මහනුවරින් ආසාදිතයන් 73 යි.
රත්නපුරයෙන් ආසාදිතයන් 64 යි.

පුවත යවන්න