ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් නුවරඑළිය, පානදුර දකුණ හා වැලිගමින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 338 ක්.
මහනුවර නගරයෙන් ආසාදිතයන් 33 යි.
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේ නව ආසාදිතයින් 288 දෙනෙකු වාර්තා වුණා.
නුවරඑළිය නගරයෙන් ආසාදිතයන් 173 යි.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 321ක් වාර්තා වුණා.
පානදුර දකුණෙන් ආසාදිතයන් 87 යි.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 277 යි.
මිරිහානෙන් ආසාදිතයන් 37 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 184 යි.
මීගමුවෙන් ආසාදිතයන් 43 යි.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 181 යි.
කුරුණෑගල නගරයෙන් ආසාදිතයන් 36 යි.
මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 104 ක් හඳුනා ගැණුනා.
වැලිගමින් ආසාදිතයන් 50 යි.
අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 98 ක් සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 94ක් වාර්තා වනවා.

පුවත යවන්න