ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් බියගම (173) ,හබරාදූව(115),පානදුර දකුණ(71) හා බොගවන්තලාවෙන් (65)

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 448 ක්.
මේ අතරින් ආසාදිතයන් 56ක් මිරිහාන ප්‍රදේශයෙන් හා 42ක් පිලියන්දලින් වාර්තා වුණා.
මුල්ලේරියාවෙන් ආසාදිතයන් 38 යි.
මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 37 යි.
බොරැල්ලෙන් ආසාදිතයන් 36 ක් හා ගල්කිස්සෙන් 35ක් හඳුනා ගැණුනා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 410 යි.
ඉන් 173 ක්ම බියගමින් වාර්තා වුණා.
කටුනායකින් 57 යි.සීදූවෙන් 43 යි.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 241 යි.
පානදුර දකුණෙන් ආසාදිතයන් 71 යි.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 261 යි.
115 ක් හබරාදූවෙන් වාර්තා වුණා.
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 179ක් හඳුනා ගැණුනා.
බොගවන්තලාවෙන් 65 යි.

 

පුවත යවන්න