ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් පුදුකුඩිඉරිප්පු (254),බියගම (136),හබරාදූව (128),නිට්ටඹුවෙන් (83)

ගතවූ දිනයේ දිස්ත්‍රික්ක 23කින් කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 677 යි.
බියගමින් ආසාදිතයන් 136 යි.
නිට්ටඹුවෙන් 83 ක් හා වත්තලින් 58 ක් වාර්තා වුණා.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 320 යි .
ගල්කිස්සෙන් ආසාදිතයන් 52 යි.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 315 යි.
කළුතර දකුණ ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන් 55 යි.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 259 ක් හඳුනා ගැණුනා.
හබරාදූවෙන් 128 යි.
මේ අතර මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 255 යි.
ඉන් 254 ක් පුදුකුඩිඉරිප්පු ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවීම විශේෂත්වයක්.
වාර්තාවී ඇති ආසාදිතයින් අතරින් තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 24,592 ක් වන අතර සුවය ලබා ඇති සමස්ත පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 119,629ක්.

පුවත යවන්න