ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් පානදුර දකුණ (255),වරකාපොල (159) හා බියගමින් (86)

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 391 ක්.
පානදුර දකුණ ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන් 255 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 350 යි.
බියගමින් ආසාදිතයන් 86 යි.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 333ක් හඳුනා ගැණුනා.
ගල්කිස්සෙන් ආසාදිතයන් 30 යි.
අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 179 යි.
අනුරාධපුර නගරයෙන් ආසාදිතයන් 59ක් වාර්තා වුණා.
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් 170 ක් වාර්තා වන විට ඉන් 159 ක් වරකාපලින් වාර්තාවනවා.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 113යි.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 108 යි.

පුවත යවන්න