ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගණන කොළඹින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවී තිබෙනවා.
එම සංඛ්‍යාව 180 ක්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවූ ආසාදිතයන් ගණන 116 ක් වනවා.
පුත්තලම හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතයන් 39 බැගින් හඳුනාගත් අතර මහනුවරින් ආසාදිතයන් 35ක්, කළුතරින් 29 ක් හා කුරුණෑගලින් 27ක් බැගින් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න