ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් නිට්ටඹුව,මැදවච්චිය , මාතලේ හා අම්බලන්ගොඩින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 554 ක්.
මරදානෙන් ආසාදිතයන් 51 යි.
පිලියන්දලින් 44ක් , කැස්බෑවෙන් 26 ක් හා මොරටුවෙන් 25ක් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 391 ක් හඳුනා ගැණුනා.
නිට්ටඹුවෙන් 79 යි.
කඩවතින් 43 යි.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 174 යි.
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 170 ක් වාර්තා වනවා.
මැදවච්චියෙන් 59 යි.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 198 යි.
අම්බලන්ගොඩින් 55 යි.
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 152 යි.
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 167 යි.
මස්කෙලියෙන් ආසාදිතයන් 50 යි.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 151 ක් වාර්තා වුණා.
මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 134 යි.
මහනුවර , කෑගල්ල හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවලින් ද ආසාදිතයන් 100 ඉක්මවා වාර්තා වුණා.
මාතලේ නගරයෙන් ආසාදිතයන් 56 යි.

 

පුවත යවන්න