ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් කළුතර උතුර (149), වැලිකඩ (105),මීරිගම (93) හා මුල්ලේරියාවෙන් (91)

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.

එම සංඛ්‍යාව 608 ක්.

මුල්ලේරියාවෙන් ආසාදිතයන් 91 ක් , වැලිකඩින් ආසාදිතයන් 105 ක් හා නවගමුවෙන් ආසාදිතයන් 43ක් හඳුනා ගැණුනා.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 547 යි.

මීරිගමින් 93 ක් හා නිට්ටඹුවෙන් 83 ක් වාර්තාවනවා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 447 යි.

කළුතර උතුරෙන් 149 ක් , පානදුර දකුණෙන් 86 ක් හා අලුත්ගමින් 71 ක් වාර්තා වනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 143 යි.

ගාල්ල නගරයෙන් 52 යි.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 136 යි

 

සෞඛ්‍ය

පුවත යවන්න