ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ත්‍රීකුණාමලය,මැණික්හින්න, එරාවුර් ,ගල්කිස්ස,බුලත්සිංහල හා මොරටුවෙන්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 490 ක්.
ගල්කිස්සෙන් ආසාදිතයන් 63 යි. මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 51 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුලින් ආසාදිතයන් 322ක් වාර්තා වුණා.
බියගමින් 51 යි . කැළණියෙන් 45 යි.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 261 යි.
මැණික්හින්නෙන් 78 යි.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 260 යි.
බුලත්සිංහලින් 58 යි.
යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 149 යි.
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 150 යි.
එරාවුර් නගරයෙන් 65 යි.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය තුලින් ආසාදිතයන් 145 ක් හඳුනා ගැණුනා.
ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 111ක් වාර්තා වන අතර ඉන් 81 ක් ත්‍රීකුණාමලය නගරයෙන්.

පුවත යවන්න