ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගල්කිස්ස , පිළියන්දල, පානදුර දකුණ ,රාගම , නෝර්ටන් බ්‍රිජ් හා කටුනායකින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 654 ක්.
රාගමින් ආසාදිතයන් 59 යි. කටුනායකින් ආසාදිතයන් 52 ක් හඳුනා ගැණුනා.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 648 යි .
ගල්කිස්සෙන් ආසාදිතයන් 92 ක් පිළියන්දලින් ආසාදිතයන් 82 ක් හා මොරටුවෙන් 47 ක් වාර්තා වුණා.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 281 යි .
පානදුර දකුණෙන් ආසාදිතයන් 77 යි.
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 95 යි. නෝර්ටන් බ්‍රිජ් ප්‍රදේශයෙන් 54 යි.

 

පුවත යවන්න