ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් මහනුවර නගරයෙන් හා වාද්දූවෙන්

ගතවූ පැය 24 තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 518 ක් වාර්තා වූ අතර ඉන් ආසාදිතයන් 175 දෙනෙකු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
හෝමාගමින් ආසාදිතයන් 13 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 77 යි.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 41 ක් වාර්තා වී තිබුණා.
මහනුවර නගරයෙන් ආසාදිතයන් 21 යි.
කළුතරින් ආසාදිතයන් 37ක් වාර්තාවූ අතර ඉන් 17 ක් වාද්දූව ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
විදෙස්ගතව සිට පැමිණි ආසාදිතයන් 28 ක් ද මීට ඇතුලත්.

පුවත යවන්න