ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹින් / කඩුවෙල 28 යි – මොරටුව 24 යි

ඊයේ (05) දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම ආසාදිතයන් ගණන 277 ක්.
කඩුවෙලින් ආසාදිතයන් 28 ක් හා මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 24ක් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 92 ක් වාර්තා වූ අතර මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 101 ක් වාර්තා වනවා.
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 53 ක් , කුරණෑගලින් ආසාදිතයන් 44 ක් හා , කළුතරින් ආසාදිතයන් 37 ක් වාර්තාවී තිබුණා.

පුවත යවන්න