ගතවූ දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිත මරණ 3ක්

ගතවූ දිනය තුල තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 3ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
කඩුවෙල , කොළඹ 08 හා අඟුරුවාතොට ප්‍රදේශවලින් මෙම මරණ වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න