ගතවූ පැය 24 තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 772 ක්

ගතවූ පැය 24 තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 772 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 60,694 ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න